Podkarpackie Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Budowa windy osobowej w budynku WDK w Rzeszowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
ogłasza przetarg nieograniczony na

BUDOWĘ WINDY OSOBOWEJ

W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO DOMU KULTURY

W RZESZOWIE

 Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem: 548380-N-2018 dnia 20 kwietnia 2018 r.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

TREŚĆ OGŁOSZENIA

SIWS - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

ZAŁĄCZNIK nr 1 - projekt budowlany

ZAŁĄCZNIK nr 2 - projekt wykonawczy

ZAŁĄCZNIK nr 3 - instalacje elektryczne

ZAŁĄCZNIK nr 4 - przedmiar robót

ZAŁĄCZNIK nr 5 - specyfikacje techniczne

ZAŁĄCZNIK nr 6 - formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK nr 7 -  Oświadczenie wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 8 - Oświadczenie wykonawcy grupa kapitałowa

ZAŁĄCZNIK nr 9 - Wykaz robót budowlanych

ZAŁĄCZNIK nr 10 - Wzór umowy

Poprawiony (piątek, 20 kwietnia 2018 14:14)

 
WOJEWÓDZKI DOM KULTURY, ul. S. Okrzei 7, 35-959 RZESZÓW

 tel. 17 853 52 57,  faks 17 853 52 50  -  www.wdk.podkarpackie.pl

Poprawiony (środa, 07 lutego 2018 13:14)

 
Powiaty