Podkarpackie Archiwum zamówień publicznych

Wykonanie modernizacji holu i klatki schodowej

Wykonanie modernizacji holu i klatki schodowej z korytarzem 11 października 2004

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

(do 60.000 euro)

 

 

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

 

ogłasza

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na zadanie:

 

 

"WYKONANIE MODERNIZACJI HOLU

ORAZ KLATKI SCHODOWEJ Z KORYTARZEM I i II PIĘTRA

WDK W RZESZOWIE"

 

 

 

Opis zadania oraz jego zakres określa

„Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”.

 

Materiały przetargowe tj. „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”, projekt umowy, można otrzymać w siedzibie Zamawiającego - w Dziale Organizacyjno-Gospodarczy - pokój 320 -

w godz. 8:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku, tel. (0-17) 853 52 50,

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Wymagany termin wykonania zamówienia - do 10 grudnia 2004 r.

 

Zamkniętą kopertę, oznaczoną "Oferta przetargowa na wykonanie modernizacji holu i klatki schodowej z korytarzem I i II piętra
WDK w Rzeszowie
" należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - sekretariat
WDK w Rzeszowie, ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów, pok. 204, II piętro - do dnia 26 października 2004 r. - do godz. 12:00

 

Otwarcie ofert nastąpi w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie

w dniu 26 października 2004 r. o godz. 12:30 w sali nr 217 - II piętro.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

- Henryk Osiniak - Kierownik Działu Organizacyjno-Gospodarczego WDK w Rzeszowie

- Stefan Żarów - Z-ca Kierownika Działu Organizacyjno-Gospodarczego WDK w Rzeszowie

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki art. 22 i nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, oraz warunki dodatkowo określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Kryteria oceny ofert:

                                - cena oferty - 80%

                                - gwarancja  - 20%

 

Termin związania ofertą: 30 dni

 

Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Poprawiony (poniedziałek, 15 lutego 2010 10:04)

 
Powiaty