Podkarpackie Archiwum

Przetarg na dostawę strojów ludowych rzeszowskich oraz instrumentów muzycznych

Przetarg na dostawę strojów ludowych rzeszowskich oraz instrumentów muzycznych 27 października 2005

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

(do 60.000 euro)

 

 

WOJEWÓDZKI DOM KULTURY W RZESZOWIE

 

ogłasza

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na

 

DOSTAWĘ STROJÓW LUDOWYCH - RZESZOWSKICH,
BUTÓW LUDOWYCH CZARNYCH

ORAZ INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

1. Kompletnych strojów ludowych - rzeszowskich

    damskich - 20 szt.

2. Kompletnych strojów ludowych - rzeszowskich

    męskich - 20 szt.

3. Butów ludowych czarnych damskich - 20 par

4. Butów ludowych czarnych męskich - 20 par

5. Instrumentów muzycznych:

    - kontrabas - 1 szt.,

    - akordeon klawiszowy - 1 szt.,

    - klarnet - 2 szt.,

    - trąbka - 1 szt.,

    - skrzypce - 3 szt.

 

Zainteresowani udziałem w przetargu proszeni są o zgłaszanie
się do siedziby Zamawiającego - Dział Organizacyjno-
Gospodarczy - pokój 320, w godz. 800 - 1500 od poniedziałku
do piątku - po odbiór Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) - tel. (0-17) 853 52 57 wew. 33 lub 34 -

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Wymagany termin wykonania zamówienia:

1. Dostawa strojów ludowych damskich i męskich -

    termin: 19 grudnia 2005 r.

2. Dostawa butów ludowych czarnych damskich i męskich -
    termin: 19 grudnia 2005 r.

3. Dostawa instrumentów muzycznych -

    termin: 5 grudnia 2005 r.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Zamkniętą kopertę, oznaczoną „Oferta przetargowa na
dostawę strojów ludowych - rzeszowskich, butów

ludowych czarnych oraz instrumentów muzycznych”
,
należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - sekretariat
Wojewódzkiego Domu Kultury, ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów,
pok. 204, II piętro, do dnia 14 listopada 2005 r.
do godz. 1000.

 

 

Otwarcie ofert nastąpi w Wojewódzkim Domu Kultury
w Rzeszowie w dniu 14 listopada 2005 r. o godz. 1030
w sali 201 - II piętro.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę,
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami
jest:
Henryk Osiniak - Kierownik Działu Organizacyjno-
Gospodarczego.

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający
warunki art. 22 i nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy -
Prawo Zamówień Publicznych, oraz warunki określone w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 

Kryterium oceny ofert jest cena oferty - 100%.

 

Termin związania ofertą : 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.

Poprawiony (poniedziałek, 15 lutego 2010 10:38)

 
Powiaty